کانون طراحان برگ زمان

   یک لوگوی جدید و یا یک وب سایت شیک و جذاب دیگر نمی تواند برند تجاری شما را بسازد.
  در برگ زمان با کمک گرفتن از گرافیک و طراحی استراتژی، بازار را تعیین و الگوی کسب و کار شما را در قالب یک رقیب تمام عیار وارد جنگ های بازاریابی می کنیم.

کارهایی که انجام می دهیم